Research

Nghiên cứu

có sự thấu hiểu về mặt thông tin, số liệu được thu thập từ nguồn chính thống, sử dụng các công cụ tốt nhất

Dựa vào nghiên cứu

Thị trường

hiểu thị trường, nhu cầu, người dùng...

Khách hàng

hiểu insight của khách hàng, hành trình và hành vi mua hàng/

Đối thủ

hiểu về điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ

Việc triển khai content

dựa toàn bộ vào quá trình nghiên cứu để lên plan hiệu quả