Phễu khách hàng trong kinh doanh online ntn ?

Phễu khách hàng trong kinh doanh online ntn ?